TU-VAL d.o.o., Ljubljanska 84, 1230 Domžale, DOSTAVA: Breznikova 26, 1230 Domžale Tel: +386 1 721 21 23 , Telefaks: +386 1 721 27 46

SIQ

Politika kakovosti

Certifikat - ISO kakovost

Lastniki in vodstvo podjetja se je odločilo voditi tako poslovno politiko in kot povezan proces tak sistem vodenja kakovosti, ki omogoča dolgoročno poslovno uspešnost  na trgu in posledično varnost za odjemalce, lastnike in zaposlene.
Vodstvo je obvezano, da trajno vodi  politiko kakovosti, ki omogoča :
- stalno usposabljanje zaposlenih in vodstva znotraj podjetja ter pri zunanjih institucijah z namenom dosegati planirane standarde kakovosti in poslovne uspešnosti.
- zagotavljati minimum vseh virov, ki vplivajo na kakovost proizvoda (storitve).
- vzpostavljen je tak organizacijski okvir, ki omogoča nemoteno delovanje zaposlenih k doseganju ciljev.
- tak pretok znanja in informacij, da vsak posameznik prispeva  k doseganju postavljenih ciljev kakovosti in  poslovne uspešnosti.
- pripravi in dopolnjuje dokumentarni sistem, ki nedvoumno opredeljuje naloge in prispevek posameznika (vpogled v zakonodajo, regulativo, poznavanje interne zakonodaje, vključevanje v planiranje in izvajanje sistema vodenja kakovosti in poslovnih procesov)
- spremlja, meri in analizira delovanje in prispevek vsakega posameznika k izpolnjevanju zahtev odjemalcev, lastnikov in zaposlenih.
- sprejemanje norm družbene odgovornosti.
- zavrača koruptivna dejanja tako pri odjemalcih kot znotraj podjetja.
- zaposleni so dolžni poznati načelo poslanstva družbe, dolgoročne cilje in plane ter preko svojega dela ta načela v celoti uresničevati.
Vodstvo družbe glede politike vodenja sistema kakovosti zagotavlja, da so zaposleni materialno, moralno in disciplinsko prek interne zakonodaje zavezani k izpolnjevanju formalnih zahtev standarda ISO 9001 v zvezi s politiko vodenja kakovosti, kakor tudi  doseganja poslovnih rezultatov, ki na dolgi rok  zagotavljajo obstoj in zadovoljstvo odjemalcev in drugih deležnikov v procesih.
Politika kakovosti in uspešna poslovna politika je najvišja zaveza vodstva podjetja, ki mora z ustreznimi organizacijskimi prijemi in z zagotavljanjem človeških in materialnih virov zagotoviti dolgoročno  uspešno poslovanje.

V Domžalah, 23. julija 2009

Za vodstvo: Uroš Oven, direktor družbe