Splošni prodajni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI DRUŽBE TU-VAL


1. Splošni prodajni pogoji veljajo za vse odjemalce, ki stopajo v kupoprodajni odnos z TU-VAL d.o.o., razen, kadar je v pogodbi drugače dogovorjeno.
Ti splošni prodajni pogoji veljajo do preklica.
Z objavo na spletni strani www.tu-val.si se smatra, da so javno objavljeni in se v eventualnih sodnih in drugih sporih avtomatično smatrajo kot priznani s strani odjemalca.

2. Naročila morajo biti posredovana v pisni obliki (pošta, telefaks, elektronska pošta, SMS sporočilo).
Če je naročilo procesirano isti dan kot je prejeto, potrditev naročila ni potrebna.
Če blaga ni na zalogi, naročilo kupcu potrdimo najkasneje v treh dneh po prejemu.
Dobavni roki na potrditvi naročila so orientacijski in so možna odstopanja iz razlogov, na katere prodajalec nima vpliva. Za ta odstopanja prodajalec ni odgovoren.
Prodajalec kupca obvesti o spremembi dobavnega roka, ko izve za spremembe.

3. če prodajalec dobi telefonsko ali ustno naročilo, ga mora na predpisanem obrazcu potrditi odjemalcu. Tako potrjeno naročilo ima značaj pogodbe v skladu z Obligacijskim zakonikom.

3a. Potrjenega naročila ni mogoče več stornirati, to posebej velja za blago, ki je namenjeno samo konkretnemu kupcu.
Za ostale odpovedi naročil se kupec neposredno dogovori s komercialistom. Strošek odpovedi je 35% vrednosti blaga oz. najmanj 30 evrov po stornaciji.
Ta strošek se z računom zaračuna kupcu ob stornaciji naročila.

3b. Ponudba s strani prodajalca je zavezujoča. V času od oddaje ponudbe do prejema naročila si pridržujemo pravico vmesne prodaje zalog. Dobavni rok se nato na novo dogovori.

4. če ni drugače dogovorjeno, so vse pošiljke prodane franko kupec, razen, če gre za predimenzionirane pošiljke (dolžina nad 2,40 m), pošiljke, ki so volumenske ali pošiljke relativno majhnih vrednosti, pa velike teže.
Ustanovni kapital: 97.283,08 EUR, Vložna številka: 11124700,
Standardna klasifikacija: 46.190, Id. št. za DDV: SI27440290, Matična št.: 5468906,
IBAN NLB: SI56 0230 0001 9915 085, BKS: SI56 3500 1000 0004 180
VELJAJO SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI
V takih primerih se posebej dogovorijo pogoji dostave oz. prevzema blaga.
Za pošiljke neto vrednosti pod 60,00 evrov plača prevoz naročnik. Prodajalec ima v takih primerih pravico zaračunati poleg prevoznih stroškov tudi manipulativne stroške v višini 15,00 evrov.

4a. Načeloma prodajalec odpremi celotno naročilo. V primeru nujnosti in na zahtevo kupca so možne tudi delne odpreme.

5. Splošni plačilni rok je 30 dni, razen kadar je s pogodbo urejeno drugače.
Način plačila :
a). Na odprt račun dobavljamo komitentom, ki imajo ustrezno boniteto in ne zamujajo pri plačilih ter so naši stalni partnerji.
b). Plačilo po predračunu – komitenti, ki imajo boniteto 5 ali manj; komitenti, ki se pojavljajo občasno; fizične osebe in stranke, ki tako želijo. Pri plačilu po predračunu priznavamo skonto 2%.
c). Plačilo po povzetju – vse dobave fizičnim osebam in dobave nižje vrednosti od 60 evrov neto za nestalne odjemalce.
d). Na sedežu družbe je možno gotovinsko plačilo v skladu z zakonodajo, kreditnih kartic ne sprejemamo.


6. V primeru zamud s plačili prodajalec pisno opozori kupca in mu postavi rok poravnave obveznosti. V skladu s Pravilnikom o upravljanju terjatev družbe TU-VAL prodajalec brez novega opozorila vloži pravna sredstva za izterjavo dolga.

7. Zavarovanje plačil naročnik dogovori s prodajnikom, kakor tudi vse ostale pogoje prodaje.

7a. Prodajalec se sam odloči kdaj zahteva in akceptira izvršnico za zavarovanje plačila.

8. Prodajalec sam odloči, kdaj bo zaračunal zakonite zamudne obresti za nastale zamude pri plačilih.

9. Kupec mora vse eventualne reklamacijske zahteve sporočiti v osmih dneh od dobave blaga. če reklamacija ni prejeta znotraj tega roka, se smatra, da blago ni reklamirano ne po količini, ne po roku dobave in ne po kvaliteti in kupec nima nobene regresne pravice.
Ta reklamacijski rok ne zadeva eventualnih skritih napak.
Zamenjavo napačno naročenega blaga se mora dogovoriti neposredno s komercialistom.
Ustanovni kapital: 97.283,08 EUR, Vložna številka: 11124700,
Standardna klasifikacija: 46.190, Id. št. za DDV: SI27440290, Matična št.: 5468906,
IBAN NLB: SI56 0230 0001 9915 085, BKS: SI56 3500 1000 0004 180
VELJAJO SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

10. Za orodja iz našega prodajnega programa je splošni garancijski rok 1 leto. Garancija ne velja za potrošne in obrabljive dele (šobe, ustniki, navojni trni itd).

11. Rezervne dele zagotavljamo v skladu z zakonskimi obveznostmi. Servis je zagotovljen na sedežu podjetja.

12. Cene veljajo v skladu s ponudbo, če te ni, veljajo cene po internem ceniku dobavitelja na dan naročila.

13. Prodajalec si pridržuje pravico, da od posameznega kupca zahteva, da mu le-ta potrdi pri notarju pravico do pridržka lastninske pravice nad dobavljenim blagom do popolnega plačila blaga v skladu s 520. čl. Obligacijskega zakonika.

14. Kataloško blago ustreza DIN oz. ISO standardom. če kupec želi imeti za posamezno blago ateste, mora le-te zahtevati s ponudbo, oz. najkasneje ob naročilu, vendar proti doplačilu.

15. Ti splošni pogoji so zavezujoči tako za kupca kot prodajalca. Izgovor na nepoznavanje teh splošnih pogojev v sporih se ne upošteva, ker so ti pogoji javno objavljeni.

16. Opuščanje določil teh splošnih pogojev, pomeni tudi kršitev pogodbe.

17. Nujne dobave na zahtevo kupca se izvedejo po naročilu in proti plačilu dodatnih stroškov.

To velja tudi v primeru, ko kupec ne akceptira pogodbenega prevoznika prodajalca.

18. Ob prevzemu fizično poškodovane embalaže, mora kupec reklamaciji priložiti podpisan reklamacijski zapisnik in po možnosti fotografijo, da lahko prodajalec izvede regresni zahtevek od prevoznika.

19. Ti splošni prodajni pogoji v celoti nadomeščajo prodajne pogoje z dne 16.6.1999 s popravki.

20. Prodajni pogoji stopijo v veljavo takoj z objavo na spletni strani, uporabljajo pa se od 01.01.2012 dalje.